ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
"Спорт и наука" е научнометодическо списание, издание на Министерството на младежта и спорта, Национална спортна академия, Българския олимпийски комитет и Българския съюз за физическа култура и спорт.
Броеве 1, 2, 3, 4 от 2019 г. можете да изтеглите от Архив
Нов брой
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ Емил Стоименов – Варианти на техниката при превъртане на земна гимнастика Диляна Зайкова – Кросфит за възрастни Силвия Илиева-Синигерова – Характеристика на соматотипа при 9–12-годишни състезатели по таекуондо Михаил Клечоров – Проследяване динамиката на стрелковите резултати в индивидуалната и спринтовата дисциплина при елитни биатлонисти Свилен Скерлев – Анализ на промените в състезателния правилник по джудо от 2010 до 2019 г. Милена Н. Здравчева – Анализ на функционалното състояние на студентите, участвали в курс „Снежни спортове“ Силвия Шандуркова – Приложение на системата за GPS-проследяване Loggator в световните серии по планинско бягане скайрънинг в България Галимир Томов – Средни стойности и вариативност на признаците на физическото развитие на БК „Рилски спортист“ Теория и меТодика на физическото възпитание Милчо Узунов – Изследване на сигурността на изпълнение на технически елементи в тениса на маса след приложението на програма за начално обучение по тенис на маса при студенти от ТУ – София Милена Алексиева, Панайотис Милонас – Проучване мнението на родители относно уроците по физическо възпитание и спорт МениджмънТ на спорТа Иван Маврудиев, Петко Маврудиев – Анализ на финансовите показатели от Зимните олимпийски игри в Сочи 2014 Slavka Petrova – Perception of the metaphor as a phraseological unit used by the media Татяна Христакиева – Удовлетвореност на студентите от Националната спортна академия от прилагането на интерактивни техники в обучението по специализиран английски език Георги Игнатов, Желязко Георгиев – Национална студентска универсиада 2019 Варна История на спорТа Мария Цанкова-Калоянова – Историческа ретроспекция на участието на националните отбори по баскетбол на Република България на европейските първенства за жени до 16 години Янош Брогли – История на развитието на скуоша в света Янош Брогли – История на развитието на скуоша в България Нови книги За монографията „Съвременни аспекти в ерготерапията“
CONTENT
CONTENT Theory and methods of sport training Emil Stoymenov – Variants of the rotation technique in floor exercises Diliana Zaykova – CrossFit for adults Sylvia Ilieva-Sinigerova – Somatotype characteristics with 9 to 12 yearold competitors in taekwondo Мichail Klechorov – Studying the dynamics of shooting results of elite biathletes in individual and sprint disciplines Svilen Skerlev – Analysis of changes in the judo rules from 2010 tо 2019 Milena N. Zdravcheva – Development and analysis of the functional status of students participating in a “snow sports” course Silvia Shandurkova – Implementation of the GPS-tracking system Loggator in the world skyrunning series in Bulgaria Galimir Tomov – Average values and variation of the physical development indexes of “Rilski Sportist” Basketball Club Theory and methods of physical education Milcho S. Uzunov – A study on the confidence of execution of technical elements in table tennis after the application of a training program for beginners with students from the Technical University – Sofia / 76 Milena Aleksieva, Panagiotis Mylonas – Studying parents’ opinions about the lessons in physical education and sport Sport management Ivan Mavrudiev, Petko Mavrudiev – Analysis of financial indicators from the Winter Olympic Games in Sochi 2014 Slavka Petrova – Perception of the metaphor as a phraseological unit used by the media Tatiana Hristakieva – Satisfaction of students from the National Sport Academy with the use of interactive techniques in teaching English for special purposes Georgi Ignatov, Zhelyazko Georgiev – National Students’ Universiade Varna 2019 History of sport Maria Tzankova-Kaloyanova – Historical flashback of the participation of Bulgarian National Basketball Teams in European Championships for women up to 16 years old Janosh Broglie – History of the development of squash in the world Janosh Broglie – History of the development of squash in Bulgaria New Books Rumyana Tasheva – “Modern Aspects in Ergotherapy