ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
АРХИВ
Брой 6 от 2018 г. може да изтеглите от тук
Брой 1 и 2 от 2019 г. може да изтеглите от тук
Брой 3 и 4 от 2019 г. може да изтеглите от тук
Брой 5 и 6 от 2019 г. може да изтеглите от тук
Извънредният брой от 2020 г. може да изтеглите от тук
Брой 1 и 2 от 2020 г. може да изтеглите от тук
Брой 3 и 4 от 2020 г. може да изтеглите от тук
Брой 1 и 2 от 2021 г. може да изтеглите от тук
Брой 3 и 4 от 2021 г. може да изтеглите от тук
Брой 1 и 2 от 2022 г. може да изтеглите от тук
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ Силвия Бакалова – 120 години от рождението на проф. д-р Драгомир Матеев, Член-кореспондент на Българска академия на науките и ректор на Националната спортна академия „Васил Левски“ Теория и методика на спортната тренировка Траян Попкочев, Валери Цветков – Отношения с треньора в организационната култура на три младежки футболни клуба (ситуация от Благоевградска област 2020 г.) Рашо Макавеев, Денислав Чамишки – Изпреварващо технико-тактическо обучение по борба при подготвителни групи комбинирано с преимущественно развитие на координационните способности Михайл Клечоров – Основни грешки при стрелбата в биатлона вследствие на неправилно прицелване Георги Ангелов – Анализ на ефекта от пандемията от Covid-19 върху детско-юношеските школи по футбол Денислав Чамишки – Анализ на промените на тестовата батерия по борба за подбор и оценка в спортните училища Пламен Матеев – превенция на риска от травми в управлението на спортни терени чрез индексиране на здравето, качеството, стреса и напояването от данни от термични и визуални изображения Денислав Чамишки – Особености на съвместната работата между спортните клубове по борба и спортните училища Пламен Матеев -– Устройства за тестване на повърхности в управлението на есествени спортни терени Теория и методика на физическото възпитание Станислав Пляков – Изследване на физическото развитие и дееспособността на първокурсници от Икономически университет –Варна за целите на ефективното им обучение по физическо възпитание и спорт Физиология, спортна медицина и кинезитерапия Иван Иванов – Кинезитерапия базирана на доказателства при болни с хронична дихателна недостатъчност Иван Иванов – Методика на кинезитерапия при пациенти с хронична дихателна недостатъчност Спорт и рекреация Станислав Пляков – Пешеходният туризъм като възможност за спорт и рекреация
CONTENT
CONTENT Theory and methodology of sports training Trayan Popkochev, Valeri Tsvetkov – Relations with the coach in the organizational culture of three youth football clubs (situation from Blagoevgrad district 2020) Rasho Makaveev, Denislav Chamishki – Preventive technical-tactical training in combat preparation groups combined with essential development of coordination skills Mihayl Klechorov – Basic mistakes in biathlon shooting due to incorrect targeting Georgi Angelov – Analysis of the effect of the covid-19 pandemic on youth football academies Denislav Chamishki – Analysis of the changes of the test battery in the wrestling for selection and evaluation in sports schools Plamen Mateev – Injury prevention in sports field management through indexation of health, quality, stress and irrigation from thermal and visual data Denislav Chamishki – Features of the joint between wrestling sports clubs and sports schools Plamen Mateev – Surface testing devices in natural sports field management Theory and methodology of physical education Stanislav Plyakov – Study phisical developent and phisical capacity of students in fisrt level at University of Economics – Varna for effective sport education Physiology, sports medicine and kinesitherapy Ivan Ivanov – Evidence-based physiotherapy in patients with chronic respiratory failure Ivan Ivanov – Methodology of physiotherapy in patients with chronic respiratory failure Sport and Recreation Stanislav Plyakov – Walking tourism as an opportunity for sports and recreation