ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА РЪКОПИСИ В СПИСАНИЕ „СПОРТ И НАУКА”

Списанието приема за отпечатване статии, обзори, методики, студентски доклади, експертни коментари, научни съобщения, кратки рецензии на новоиздадени книги, кратки резюмета на защитени дисертации с принос за науката и практиката в областта на физическото възпитание и спорта във всичките многообразни аспекти на тази човешка дейност.

Материалите се изпращат на адреса на редакцията на списанието:
София 1000, бул. "Васил Левски" №75
e-mail: bsfs1958@abv.bg
(Задължително е материалът да се предава в редакцията на книжен носител и, ако не е изпратен на посочения e-mail, да се предаде на диск, заедно с книжния носител).

Постъпилите материали и научни разработки се допускат до рецензия при условие, че не са били публикувани или понастоящем не са разглеждат в други научни периодични издания или сборници. Доклади, представени на научни срещи, се приемат за разглеждане, ако не са били публикувани в изданието от форума или конференцията.
Редакцията има право да внася езикови промени в текста.
Разработките се рецензират от специалисти в съответната област.

Технически изисквания:

 1. Текстът се набира на MS Word за PC; Times New Roman; 12 pt, или Arial – 10 рt; полета – 2 см; отстояние между редовете: единично (single). Форматът е А4 (21 х 30 см), 60 знака на ред. Да не се прилага на текста хифенация (пренасяне).
 2. Заглавието се изписва с глави букви (Center). Под него (с малки букви без съкращения и без титулуване) – лично и фамилно име на автора или авторите.
 3. Таблиците следва да се подават във формат, който може да се редактира. Предпочита се формат в Microsoft Word или Excel. Номерира се всяка таблица по реда й в текста с арабски цифри и се включва кратко заглавие за същността на данните в таблицата. Всички бележки под линия, ако има такива, да се поставят под таблицата.
 4. Фигури и илюстративен материал: Подавайте изображенията в реален или малко по- голям размер от този на публикацията [3,5 х 7 инча широчина (9–18 cm), с размер на текста, пропорционален на изображението. Отстранявайте вградените бели пространства около изображението. Линеарните оформления като графики и диаграми да се подават във формата, в която са първоначално направени (напр. Microsoft Excel, Power Point), за да могат да бъдат коригирани.
 5. Фотографии или полутонови изображения да се подават като JPEG TIFF, EPS, или файлове с разделителна способност минимум 300 dpi.
 6. Оформление на илюстрациите xls (за графики от MS Exsel); cdr (за рисувани в CorelDraw, версия 9); eps като текстът да е векторизиран; tiff (за сканираните изображения, като размерът да е близък до реалния, а резолюцията – не по-малка от 300 dpi .(Списанието е черно бяло. Моля, подавайте по възможност вашите изображения (таблици, фигури, схеми) черно-бели.
 7. Библиографската справка е по БДС и Официален правописен речник на българския език (2012, стр. 124–130).

Обем на статиите.

 1. Желателно е разработките да са в рамките на 3500 и 5000 думи, включително таблици, фигури и библиографска справка. При отделни случаи (широкомащабни обзори) са допустими материали до 7000–7500 знака.

Организация на статиите
Заглавната страница трябва да включва:
a) заглавие на български език, като под него се изписва заглавието и на английски език;
б) под тях се изписва собственото и фамилното име на автора или на авторите;
в) институция, университет и др., в които работи или членува авторът/авторите;
г) име адрес за електронна поща на автора, на който да се осъществява кореспонденцията след редакция и който ще общува от името на редакторския екип на статията, а когато е повече от един автор, се изписва в края на статията, както и имената на останалите автори с техните научни или академични степени, ако има такива.

Резюме на английски език:

 1. То трябва да включва заглавието на статията, името/ имената на автора/авторите, ключови думи, последвани от резюмето, което не трябва да бъде повече от 150–200 думи (20 реда).
 2. Резюмето следва да обобщава основните акценти на статията, целта на проучването, използвани методи, конкретни резултати и заключение. Пише се на английски. Преводът на английски е изцяло отговорност на автора.
 3. Не трябва да превишава 20 реда при стандартен размер на страницата. Трябва да включва: цел, методика, резултати, заключение и ключови думи.

Изложението:

 1. За по-голяма прегледност на представените материали, при разработването им следва да се спазва следната структура: уводна част, хипотеза, цел и задачи, методика (за доклади от експериментални проучвания), анализ на резултатите, обсъждане, изводи, препоръки, библиографска справка.
 2. Допуска се използването на описателни заглавие и подзаглавия, които могат да бъдат написани в по-малък шрифт или да бъдат номерирани.
 3. Резултатите и обсъждането могат да бъдат в отделни точки, но могат да бъдат и обединени.
 4. В текста литературните източници се представят с цифри в квадратни скоби, които съответстват на номера, с който е записан съответният източник в библиографската справка – напр. [2, 5].
 5. Таблиците и фигурите трябва да бъдат обвързани в текста и да се отбелязват с кръгли скоби – напр. (табл. 2) (фиг. 3).

Библиография:

 1. Библиографията трябва да съдържа само автори, цитирани в текста.
 2. Авторите се подреждат и номерират по азбучен ред (по фамилното име на първия автор).
 3. Когато литературата е смесена от литературни източници на кирилица и латиница, първо се подреждат тези на кирилица, след това на латиница.
 4. Препоръчително е броят на източниците на една статия да не надхвърля 20, като за обзорни статии може да се стигне до 40.
 5. Източници с 3 и повече имена могат да се посочват с първия или първите двама автори и към тях да се прибавя „и съавт.”, или „еt al.”
 6. Авторите носят отговорност за точността и пълнотата на библиографската справка.
 7. Първо се отбелязва фамилното име на първия автор, запетая, инициа­лът от малкото име. Всички останали автори са посочват с фамилното име последвани от инициалите.
 8. Когато авторите са много, то след първия, а може и след втория да се изпише „и съавт” или „et all”. Следва цялото заглавие на цитираната статия. След него названието на списанието, брой на книжката, или том, номерата на началната и последната страница. Информацията за списанието, №, годината и страниците се изрежда със запетая.

Примери

В списание:

Иванов, В., Костов, Д. Европейско първенство по лека атлетика. // Лека атлетика, № 3, 2010, с. 20-25

В сборник – име на автора/ите, заглавие на материала, точка, наименование на сборника, точка, място на издаването, издателство, година на издаването, страници. Между заглавието на материала и наименованието на сборника се изписва – В:

Русев, Р., Иванов, С. Относно необходимостта от преустройство на образователната система. – В: сб. Хуманизиране на педагогическия процес. Международна научна конференция. Благоевград, 1993, с. 222–225.

В книга

При цитиране на книга се спазва следното подреждане: имена на авторите, заглавие на книгата, място на издаване (град), издателство, година на издаване, страници.
Меранзов, Хр. Златният век на българския спорт. София, Тангра ТанНакРа ИК, 2012, с. 50.

Забележки:

Когато заглавието на материала има и подзаглавие, то те се разделят с двуеточие (:).
Доскоро градът на издаването в справката се изписваше само с инициал, Сега се изписва цялото наименование.

Моля, заглавната страница, резюмето, изложението и библиографията да бъдат на един файл!
Отпечатването на материалите в списанието не е по реда на постъпването им.