КОНТАКТИ
Редакция:

Адрес: София 1000, бул. "Васил Левски" №75
Телефон: 0888020502 - Редактор Силвия Бакалова-работа с авторите
Телефон: 0884908791 - Технически директор Данчо Митев
E-mail: bsfs1958@abv.bg

Editor's Office:

Address: Sofia 1000, 75, Vassil Levsky Blvd.
Tel: 0888020502 - Editor Silvia Bakalova - work with the authors
Tel: 0884908791 - Technical Director
E-mail: bsfs1958@abv.bg