ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
"Спорт и наука" е научнометодическо списание, издание на Министерството на младежта и спорта, Национална спортна академия, Българския олимпийски комитет и Българския съюз за физическа култура и спорт.
Бр.4/2016
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ Спортно майсторство ДИМИТРОВ, С, ЗАХАРИЕВ, М., ВАСИЛЕВ, А., СТОЯНОВ, А. – Различия между мъжкия и женския волейбол на най-високо ниво ЛОЗАНОВ, В. - Изследване зависимостта между дължината и честотата на беговата крачка с нивото на постижението в бягането на 800 м при юноши ГЕОРГИЕВ, М., ДИМИТРОВ, В. - Необходими стандарти за създаване и оценка на психологически тестове с приложение в спортната дейност Трибуна на треньора КОЛЕВ, И. - Факторна структура на физическото развитие и специфичната работоспособност на 11-12-годишни колоездачи ТАНКУШЕВА, Н. - Неутрални намаления в спортната гимнастика ПЕТРОВ, В., АНДРЕЕВ, П. -Държавно първенство по спортна гимнастика за 2015 г. - количествено-качествен анализ ЕВАЛД, А. -Биомеханичен анализ на техниката на хвърляне в джудо „Мороте Сеой Наге"(двуреверно раменно хвърляне) КОЛЕВ, И. -Оценка на физическото развитие и специфичната работоспособност на 11-12-годишни колоездачи ИВАНОВ, Д. - Изследване и анализ на въздействието върху специалната сила на включването в тренироъчния процес на специализиран тренажор за каяк Физиология и спортна медицина АЛЕКСАНДРОВА, А. - Промени в клетъчния оксидативен статус при височинна хипоксия ПОПОВА, Н. -Резултати от приложение на кинезитерапевтична програма за самостоятелно изпълнение на 11-13- годишни ученици с неправилна стойка Физическо възпитание на учащите ДИКОВА, П., ПАНДЕЛИС, Д., АВЕРКИАДУ, П. - Образованието на открито -фактор за всестранното развитие на ученика МОНЕВА, Е. - Проучване на отношението на студентите от УНСС към изучаването на спорт и прилагането на мултимедия в обучението по тенис на маса СТОЯНОВА, С. - Регресионни оценки на показателите на физическата годност при студенти от УНСС РУМЕНОВ, Я., ТОМОВА, Д. - Леката атлетика в контекста на учебното съдържание по физическо възпитание и спорт в СОУ МОНЕВА, Е., МИЛЕВА, Е. - Приложение на мултимедийни технологии в обучението по тенис на маса на студенти от УНСС Спорт за всички КАРАБИБЕРОВ, Ю., НАУМОВ, В. -Експериментиране на фитнес методика за развиване на анаеробната издръжливост на 16-17-годишни момичета Из чуждия опит ДУРАН, Б. -ТОМ в спортните клубове в Р Турция МЛАДЕНОВА, 3., АЛТЪНЕЛ, X. - Глобалните комуникации в събитийния спортен туризъм Профили от световния спорт КАРАБИБЕРОВ, Ю. - Кондиционната подготовка на волейболистката Страшимира Филипова, преди заминаването й за Баку през 2015 г Дискусионни въпроси МЕРАНЗОВ, X. - За нов модел на националната спортна система (философска същност и идеи за смяна на модела на системата)
CONTENT
CONTENTS Sport Masterchip DIMITROV, S., ZAHARIEV, M., VASILEV, A., STOYANIV, A. - Differences between male and female volleyball at a high level LOZANOV, V. - Exploring the relationship between the length and frequency of racing pace with the level of achievement in running 800 meters in adolescents GEORGIEV, M., DIMITROVA, V. - Required standards for the creation and evaluation of psychological tests used in sports activities Tribune of the coach KOLEV, I. - Factor structure of physical development and specific performance of 11-12 aged cyclists TANKUSHEVA, N. - Neutral penalties in women artistic gymnastics PETROV, V., ANDREEV, P. - State championships of artistic gymnastics for 2015- quantity-quality analysis EWALD, A. Biomechanical Analysis of throwing technique judo ,,Moreau Seoy Nagel". , I. - Physical development and specific performance assessment in 11-12 aged cyclists IVANOV, D. - Research and analysis on the impact of the special strehgth of engaging the specialized kayak simulator in the training process Physiology and Sport Medicine ALEXANDROVA, A. - Changes in the cell oxidative status induced by high altitude hypoxia POPOVA, N. - Results of the application of kinesitherapeutic program for self-fulfillment in 11-13 year olds with poor posture Physical education of pupils DIKOVA, P., PANDELIS, D., AVERKIADU, P. - Outdoor education - factor for overall development of the student MONEVA, E. - Studying attitude of students from University of National and World Economy towards application of multimedia in table tennis education STOYANOVA, S. – Regression analysis of indicators of physical fitness parameters of UNSS students RUMENOV, Y, TOMOVA, D. - Track-and-field athletics in the context of the educational contents on physical education and sports in school MONEVA. E., MILEVA, E. -Application of multimedia technologies in table tennis education for students at the university of national and world economy (Sofia) Sport for All KARABIBEROV, Y, NAUMOV, V. - Experimentation fitness methodology for deveJco-g anaerobic endurance of 16-17 year old girls From foreign experience DURAN, B. - TQM in sport clubs in the Republic of Turkey MLADENOVA, Z., ALTANEQ J., Global communications in Sports event tourism Profiles of world sport KARABIBEROV, Y. - Conditioning preparation volleyball Strashimira Filipova before departure Baku in 2015 Discussion questions MERANZOV, H. - NEw model for national sport system (philosophical nature and ideas for change the model of the system)