ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
"Спорт и наука" е научнометодическо списание, издание на Министерството на младежта и спорта, Национална спортна академия, Българския олимпийски комитет и Българския съюз за физическа култура и спорт.
Бр.3/2016
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ Спортно майсторство ДАШЕВА, Д. - Особености на височинната тренировка в спортните игри ЛОЗАНОВ, В. - Класификационен модел на основните тренировъчни средства за силова подготовка в бягането на средни и дълги разстояния ВЪЛЕВ, Ю. - Оценяване на тестовете в дисциплината обездка от конния спорт ИВАНОВ, Д., - Методика за изследване и анализ на скоростно-силови качества посредством специализиран тренажор Трибуна на треньора ХРИСТОВ, X. -Класификация на упражненията за физическа подготовка на сумистите БАХЧЕВАНСКИ, С, АЛЕКСАНДРОВА, В. - Изследване ефективността на единната програма за подготовка на ветроходци на възраст 16-18 години КАРАБИБЕРОВ, Ю. - Фитнесът и бавно-динамичният тренировъчен метод 4x10+ ДИМОВ, Д. - Вратарската техника - основна част от спортната подготовка на съвременния футболен вратар Физиология и спортна медицина МИТРЕВ, Г. - Влияние на О-ъгъла и еластичността на исшиокруралната мускулатура върху баланса при подрастващи баскетболисти ДИМИТРОВ, X. - Ефект от приложението на репозиционен тест за лопатката при пациенти с импииджмънт синдром на раменната става ГОТОВА, Ж. - Анализ на резултатите от приложението на експериментален комплекс от упражнения за редуциране на мускулния дисбаланс в лумбалния гръбнак при гимнастички - девойки младша възраст Физическо възпитание на учащите НАЙДЕНОВА, К., ГРОЗДАНОВА, К., ПЕНОВ, Р. - Проучване състоянието на статичната равновесна устойчивост при ученици от прогимназиалния етап на основна образователна степен СТОЯНОВА, С. - Изследване на корелациите между показателите за физическата годност на студенти от УНСС ГЕОРГИЕВ, Ж., ИГНАТОВ, Г. - Национална студентска Универсиада, 2015 – Пловдив КРЪСТЕВА, Р. - Проучване на студентското мнение относно въвеждането на нова спортна специалност „Туризъм" в Университета по хранителни технологии - гр. Пловдив СТОЯНОВА, С. - Оценка на физическата годност на студенти от УНСС по няколко изследвани параметъра Адаптирана физическа активност и спорт БАХЧЕВАНСКИ, С. - Приспособления за адаптация на ветроходни яхти за хора с физически увреждания АНДОНОВ, X. - Динамика на скоростта при преминаване на състезателната дистанция в „Парагребането" на Световно първенство във Франция, 2015 г Мениджмънт и маркетинг на спорта СЛАВЧЕВ, И., ДИМИТРОВ, В., ЗЛАТЕВ, Б., СЛАВОВА, Т. - Патенти, свързани със спорта в регистъра на Европейския патентен офис История на спорта ОРОНОВА, Д. - Развитие и бъдеще на женското гребане Из чуждия опит ВЪРБАНОВ, И. -Норвежките хандбалистки след Олимпийската (2012) и Европейската титли спечелиха и тази на Световното първенство, 2015 г. в Дания РУКАС, Л. - Нормативи за контрол и оценка на специфичната физическа работоспособност при 15-18-годишни състезатели в бягането на средни разстояния от Репулика Гърция ДУРАН, Б. - Проучване на значението на родителското влияние за участието на децата в спортни занимания ЯРЪЛЪ, С, КОСТОВ, 3. - Методика за усъвършенстване на физическата дееспособност на студентки от Р Турция, занимаващи се с турски народни танци АЛТЪНЕЛ, X, - Анкетно проучване относно възможностите за развитие на рекеационен туризъм в областта Газиантеп на Република Турция Дискусионни въпроси СЛАВЧЕВ, И. - Непопулярни характеристики на някои чуждестранни научни издания
CONTENT
CONTENTS Sport Masterсhip DASHEVA, D. - Specifics of altitude training in sports games LOZANOV, V. - Classification model of basic training devices for power training in running medium and long distances VALEV, Y. -Assessment in dressage equestrian sport IVANOV, D. - Methodic for research and analysis of speed-strength skills through kayak ergometer Tribune of the coach HRISTOV, H. - Classification of strength and conditioning exercises for sumo wrestlers BAHCHEVANSKI, S., ALEKSANDROVA, V. - Study of the effectiveness of a traitraining program for sailors Aged 16-18 KARABIBEROV, Y. - Fitnes and 4 x 10+ Slow-dynamic training methology DIMOV, D. - Goalkeeping technics - basic part of the modern goalkeepers training preparation Physiology and Sport Medicine MITREV, G. - Influence of Q-ngle and elasticity of the hamstring on balance in adolescents basketball players DINITROV, H. - Effect of application of scapula reposition test in patients with shoulder impingemet GOTOVA, J. -Analysis of the results the application of experimental exercises to reduce the pain syndromeq hiperlordosis and muscle imbalances in the lumbar spine dt senior gymnasts girls education of pupils NAYDENOVA, K., GROZDANOVD, K., PENOV, R. - Research on the condition i resistance at secondary school pupils S. -Analyzing the correlations between indicators of physical fitness and UNSS Students GEORGIEV, ZH., IGNATOV, G. - 2015 Plovdiv national students universiade KRASTEVA, R. - Student Opinion Survey on the Introduction of a New Sports Tourism Major at the University of Food Technologies - Plovdiv STOYANOVA, S. - Physical fitness assessment of unss students Adapted Physical Activity and Sport BAHCHEVANSKI, S. -Adaptive equipment of sailboats for people : physical disabilities H. - Speed dynamics during contest ,,Pararowing" in 2015 World Championships in France Management and marketing of sport SLAVCHEV, I., DIMITROV, V., ZLATEV, B., SLAVOVA, T. - Sports Related Patents in the European Patent Office Register History of Sports ORONOVA, D. - Development and future of women's rowing From foreign experience VARBANOV, I. -After the Olympic (2012) and the European titles, the Norwegian female handball players have won the title at the World Championship 2015 in Denmark as well RUKAS, L. - Control and assessment normatives of the specific physical performance 15-18 age of competitive middle distance runners - Republic of Greece flURAN, B. - Investigating the importance of parental influence for children's participation in sport YARALA, S., KOSTOV, Z. - A strength and conditioning methodology of a student from the Republic of Turkey dealing with turkish folk dances ALTANEL, H. - Survey on the resources of development of recreational tourism in the region of Gaziantep –Turkey Discussion questions SLAVCHEV, I. - Unpopular characteristics of some foreign scientific publication journals