ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
"Спорт и наука" е научнометодическо списание, издание на Министерството на младежта и спорта, Национална спортна академия, Българския олимпийски комитет и Българския съюз за физическа култура и спорт.
Бр.4/2017
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ Спортно майсторство Клечков, П. – Сравнителен анализ и оценка на признаците на спортната подготвеност на 15–16-годишни национални състезатели по баскетбол Илиев, И. – Височинна подготовка за повишаване на общото кондиционно ниво при състезатели по борба (18–26-годишни) Трибуна на треньора Сергиев, Г., Петров, В., Янев, И., Куртев, З., Митев, Д., Тасев, Г. – Влияние на бърнаута върху удовлетвореността от професионалната дейност на треньори по спортна гимнастика Цекова, С. – Сравнителен анализ на технико-тактическите действия на вратаря на ФК НСА в две срещи от Шампионска лига – жени Андонов, Х. – Сравнителен анализ на самооценката на спортни специалисти от България, Италия, Полша и Гърция Физиология и спортна медицина Димитрова, А., Мазнев, И., Изов, Н. – Системни нарушения и коморбидност при хронична обструктивна белодробна болест – обзорна статия Мазнев, И. – Вродените аномалии на коронарните артерии – една от честите причини за внезапна сърдечна смърт при спортисти Иванова, И. – Влияние на физическата активност върху емоционалното пренапрежение при пациентки с множествена склероза Николов, Д., Димитрова, Е. – Методика на кинезитерапия при пациенти със сколиоза в млада и средна възраст Мазнев, И. – Аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия – същност и поведение при спортисти Любенова, Д., Мазнев, И., Изов, Н. – Основни стратегии за неврорехабилитация на горен крайник след прекаран мозъчен инсулт – обзорна статия Физическо възпитание на учащи Касабова, Л. – Ефектът от специализираната подготовка върху скоростно-силовите и технико -тактическите качества на студентки-баскетболистки Йорданов, К. – Моделни характеристики на физическото развитие и специфичната работоспособност на студенти-волейболисти Томова, Д. – Олимпизмът и олимпийско образование Христакиева, Т. – Интерактивни техники в преподаването на спортна терминология на английски език Калайкова, В. – Модел на програма за самостоятелна силова подготовка в условията на спортно училище чрез електронен самоучител Спорт за всички Нанчева, Д. – Въздействие на заниманията с фиткървс за преодоляване на стреса в ежедневието и повишаване на самочувствието Из чуждия опит Котев, Н., Иванов, Н. – Особености при организирането на атаката на бразилския национален отбор по волейбол Демирджи, Е. – Изследване на ефектите на обучение по ски върху развитието на някои двигателни качества при деца на възраст 2-6 години Радзиевский, В. – Определение состояния физической работоспособности студентов будущих врачей на занятиях по физическому воспитанию Даглъоглу, Т. – Изследване на съотношението работа-почивка сред турски работещи мъже Нови книги
CONTENT
CONTENT Sport Маsterchip Klechkov, P. – Comparative analysis and evaluation of the sports preparation symptoms of 15-16 year old national basketball players Iliev, I. – High altitude training for increasing the general conditioning level in the field of wrestling (18-26 years) Tribune of the coach Sergiev, G., Petrov, P., Yanev, I., Kurtev, Z., Mitev, D., Tasev, G. – The influence of the burnout on the satisfaction of the professional activity of the artistic gymnastics coaches Tsekova, S. – Comparative analysis of technical-tactical actions of the FC NSA goalkeeper in two matches of the Champions League – women Andonov, H. – Comparative analysis of self-assessment of sports professionals in Bulgaria, Italy, Poland and Greece Physiology and Sport Medicine Dimitrova, A., Maznev, I., Izov, N. – Systemic disorders and comorbidity in chronic obstructive pulmonary diseas (Reeview Article) Maznev, I. – Congenital anomalies of the coronary arteries – one of the common causes of sudden cardiac death in athletes Ivanova, I. – Impact of the physical activity over the emotional tesion in female patients with multiple sclerosis Nikolov, D., Dimitrova, E. – Physiotherapy methods in patients with adult scoliosis Maznev, I. – Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy – essentials and behavior in athletes Lubenova, D., Maznev, I., Izov, N. – Main strategies for neuropehabilitation of the affected upper limb after stroke (Reeview Article) Physical education of pupils Kassabova, L. – The efect of specialized training on the speed-strength and technical-tactical qualities of female students – basketball players Yordanov, K. – Model characteristics of the physical development and the specific workability of high students practicing volleyball Tomova, D. – Olympism and Oltmpic Education Hristakievа, J. – Interactive techniques in teaching English sports terminology Kalaykova, V. – Model of a Program for Self Strength Preparation in the Conditions of Sport Schools Through Electronic Self-Tutorial Sport for All Nancheva, D. – The effect that fitness workouts at fitcurves have on diminishing everyday stress and increasing confidence From forein experience Kotev, N., Ivanov, N. – Particularities in organizing the attack of the Brazilian national volleyball team Demirji, E. – Exploring the effects of ski training on the development of some motor skills in children aged 2-6 years Radzijevsky, V. – Determination of the state of physical performance of studentsz – Future doctors in the classroom on physical education Dagluglu, T. – Evaluation of time distribution in terms of work-recreation amongst working men New Books