ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
"Спорт и наука" е научнометодическо списание, издание на Министерството на младежта и спорта, Национална спортна академия, Българския олимпийски комитет и Българския съюз за физическа култура и спорт.
Бр.5/2016
СЪДЪРЖАНИЕ
Съдържание ВИДEНОВА, С. – 60 години списание „Спорт и наука” Спортно майсторство АНДОНОВ, Х. – Възрастови и антропометрични особености на състезателите в дисциплините от свободния стил в плуването ТОДОРОВ, Д., ЗГУРОВСКИ, К., ПАЛАКАРСКИ, Г. – Изследване тактическото възпроизвеждане в теренни условия, чрез визуализация на слаломно трасе при деца на 10–15-годишна възраст Трибуна на треньора Кол ев, И. – Анкетно проучване върху подбора и спортната ориентация на колоездачи в България МАДАНСКИ, М., ИВАНОВ, И. – Стилове на внимание при състезатели по футбол от ПФК „Монтана” (сезон 2014–2015) ИЛИЕВ, И. – Анализ на основни двигателни способности и антропометричен показател тегло на състезателки по борба ВЪЛЕВ, Ю. – Тренировъчна скàла в конния спорт ИВАНОВ, Н., КОТЕВ, В. – Основни тенденции в играта на разпределителя на българския национален отбор по волейбол при организиране на нападението Физиология и спортна медицина ЧОНГОВ, Б., ДИМИТРОВА, Е.– Методика на Schroth при идиопатична сколиоза Попова , Н., КЪТЕВА, М., ПЕТРОВ, Г. – Кинезитерапевтичен протокол след сухожилна транспозиция в раменна област при пациенти с родова травма на раменен сплит РАДОЙСКА, С. – Анализ на данните от антропометричните и функционалните изследвания при подрастващи състезателки по футбол ТЕЛЕУГАЛИЕВ, Ю.Г., ЧЕРНЕВ, Т,В., АБИЛДАБЕКОВ,С.А. – Особенности изменения функциональной асимметрии в силе кистей правой и левой рук у молодых спортсменов КАНАЛЕВ, К. Изменения на биофизиологични показатели при спортуващи в зависимост от пола Физическо възпитание на учащите ЗАЕКОВ, Н. – Оценка на хранителния прием и извънучилищната физическа активност на ученици от V–VII клас на територията на Столична община ВЛАДОВА, И. – За необходимостта от мултикултурно образование БОРИСОВ, Л. – Изследване на мотивацията на ученици от гимназиалния етап на средната образователна степен за занимания с физическо възпитание и спорт Йорданов , В. – Методически аспекти на модела за интензифицирано обучение по ядро „Танци” – анализ и синтез Миланова , С., Игнатова , М. – Изследване на промените в антропометричните показатели при неспортуващи студентки Спорт за всички АНДОНОВ, Х. – Сравнителен анализ на водноспасителната дейност в Република България и Република Кипър ЙОРДАНОВ, П. – Изследване на някои показатели за физическо развитие и физическа годност на служители от МВР на Република България Адаптирана двигателна активност ХРИСТОВА, В., САЗДОВА, Л. – Изследване на интереса на студентите магистри със специалност кинезитерапия (задочно обучение) към sitting volleyball-A ХРИСТОВА, В. – Парковият волейбол като лечебен метод за хора с дихателни проблеми История на спорта РАДОЙСКА, С. – История на световните и европейските първенства за девойки до 17, до 19 и до 20 години Национална сигурност ЙОРДАНОВ, П. – Подготовка на служителите от гранична полиция а МВР на Република България за оцеляване в планинско-гориста ) местност Студентско творчество Кирилова , М., Кот ев, В. – Ефективност на атаката при отборите от финалната четворка на европейското първенство по плажен волейбол за жени до 20 години Из чуждия опит АЙБЕК, Dµ_8nС. – Факторът „семейство” в психологическа издръжливост на професионалните футболисти в първа и втора лига в Турция ЕРОДОТУ, М. – Изследване ефективността на подготовката на студенти тенисисти от Република Кипър, с помощта на затворена позиция при ударите по отскочила топка Язар ер, И – Особености на физическото развитие на студенти – баскетболисти от Република Турция Кайнак , К., Брандът на федерацията „Спорт за всички” в Турция АЙБЕК, С. – Психическа издръжливост на професионалните футболисти в първа и втора лига на Турция иU зависимостта и от възрастта и образованието на футболистите Научен живот ПЕНЕВА, Б. – Юбилейна научна конференция на ШУ „Епископ Константин Преславски” ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Национална конференция на Катедра „Мениджмънт и история на спорта” ИЛИЕВА, Д., САМИР ИСМАИЛ, Д. – Проучване на аспекти в мениджмънта на спортно събитие ВИТАНОВА, Е. – Сведения за студентската научна дейност в НСА „Васил Левски” в периода 1950–1974 г СЛАВОВА, Т., ДИМИТРОВ, В. –Изследване на някои аспекти от мениджмънта на Националната волейболна лига – Суперлигаза сезон 2015/2016 с оглед нейното оптимизиране ВИТАНОВА, Е. – Отразяване на сведения за Държавното висше училище по телесно възпитание и централния печат – вестниците „Утро”, „Заря”, „Слово” (IХ. 1942 г. – IХ.1944 г.) КАРАГЕНОВА, С., ДИМИТРОВ, В. – Ролята на Националната аматьорска лига по баскетбол за повишаване интереса и мотивацията към спорта баскетбол на студентите ВИТАНОВА, Е. – Изграждане на концепция за образователна политика на Държавното висше училище за телесно възпитание Изисквания към авторите
CONTENT
CONTENTS Videnova , S – 60th anniversary of „Sport and Science” Journal Sport Masterchip ANDONOV, K. – Age and anthropometric characteristics in the disciplines of freestyle swimming TODOROV, D., ZGUROVSKI, K., PALAKARSKI, G. – Analyzing of the tactical reproducing, through visualization, afther inspection of slalom track of children aged from 10 – 15 years Tribune of the coach KOLEV, I. – Inquiry on selection and sports orientation of cyclists in Bulgaria MADANSKI, M., IVAN, I. – Attention styles of professional players from PFC Montana (season 2014-2015) ILIEV, I. – Analysis of main motility and anthropometric measurements – weight of female wrestlers VALEV, Y. – The scale of training in equestrian sport IVANOV, N., KOTEV, V. – Main trends in the plays of Andrey Zhekov in organizing the attacks of the Bulgarian national volleyball team Physiology and Sport Medicine Chongov , B., Dimitrova . E. – Schroth method for idiopathic scoliosis Popova , N., Kateva , M. Petrov , P. – Physiotherapeutic protocol after tendon transfer in shoulder’s area in patients with neonatal brachial palsy Radoyska , S. – Analysis of anthropometric and functional parameters for female youth football players Teleugaliyev U.G., Chernev T.V., Abildabekov S.A. – Features of changes of functional asymmetry of forse at the right and left hands of young athletes Kanalev , K. – Changes depending on gender in biophysical indicators due to sport activity Physical education of pupils Zaekov , N. – Assessment of dietary intake and extracurricular physical activity of pupils from 5-th to 7-th class of sofia municipality VLADOVA, I. – On the Need for Multicultural Education BORISSOV, L. – Research on motivation of pupils from the secondary school for practice in physical education and sport lessons YORDANOV, V. – Methodological aspects of the model for intensive training in core dance - Analysis and synthesis Milanova , S., Ignatova , – A study of changes in anthropometric parameters in non-sporting students Sport for All Andonov , H. – Comparative analysis of organization and carrying out of water rescue activities in the republic of bulgaria and the republic of cyprus Yordanovq P. – Investigation of some indexes for physical development and physical fitness of Bulgaria’s Ministry of Internal Affairs employees Adapted physical activity Hristova , V., Sazdova , L. – Research of the interest of high students studying master’s degree of kinesytherapy specialty (part-time study) towards Sitting Volleyball-A Hristova , V. – Volleyball practiced in the parks as healing method for people having breathing problems History of Sports Radoyska , S. – History of world and european women`s under 17, 19, 20 championships National Security Yordanov , P. – Preparation of border police employees of republic of bulgaria‘s ministry or internal affairs for surviving in mountainous Student creativity KIRILOVA, M., KOTEV, V. – Effectiveness of the attack of the final four teams during the cev beach volleyball european championship U20 From foreign experience AYBEK, S. – Factor "Fmily" in psychological endurance professional Football players in the first and second league Turkey ERODOTU, M. – Study the effectiveness in teaching students the basic tennis strokes in a closed position Yazarer , I. – Particularities of physical development of high students basketball players in republic of turkey Kaynak , K. – The brand Federation "Sport for All" in Turkey AYBEK, S. – Psychological endurance professional Football players in the first and second league Turkey and dependence IU from age and educationthe players Scientific Events PENEVA, B. – Anniversary Conference of Shumen University "Еpiskop Konstantin of Preslav" application Scientific conference department „Management and history of sport", Sofia, 2016