ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
"Спорт и наука" е научнометодическо списание, издание на Министерството на младежта и спорта, Национална спортна академия, Българския олимпийски комитет и Българския съюз за физическа култура и спорт.
Бр.2/2017
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ Изисквания към авторите за подаване на ръкописи в списание „Спорт и наука” Бонов, П., Виденова, С. – За каузата на българската спортна наука Гъдев, М. – Същност на синергетичния подход, като съвременна методология, която разглежда процеса на развитие при биологичните системи Спортно майсторство Изов, Н., Йосифов, Р. – Влияние на компонентите на състезателната дейност върху резултатите в плувната дисциплина 200 метра гръб – мъже Христов, О. – Изследване активацията на основни мускули в гребния цикъл на гребен ергометър чрез ЕМГ Трибуна на треньора Попов, Н. – Спортът в съвременната цивилизация и ролята на треньора при решаването на някои пренебрегвани проблеми Илиев, И., Димитров, Н. – Анализ на технико-тактическата ефективност по борба за жени по време на ДЛОШ Колев, И. – Факторна структура на физическото развитие и специфичната работоспособност на 13–14-годишни български колоездачи Андонов, Х. – Самооценка на спортните специалисти в България Физиология и спортна медицина Мазнев, И. – Внезапна сърдечна смърт при спортисти и стратегии за профилактика Николова, М. – Въздействие на кинезитерапия с включен уред за инспираторна тренировка при болни с екзацербация на ХОББ в клиничен етап Попова, Н., Кътева, М., Петров, Г. – Приложение на Children’s Hand-use Experience Questionnaire след оперативно лечение на родова травма на раменен сплит тип Дюшен-Ерб Михайлов, В. – Физиологични основи на височинната аклиматизация Николова, М. – Възможности за въздействие на кинезитерапия при пациенти с хроничен лумбосакрален болков синдром Алексиева, Д., Каменов, Л., Михайлов, В. – Изследване на лактатен праг при плувци в подготвителен период Каналев, К. – Влияние на някои парпараметри (компоненти) на тренировъчните занимания върху бифизиологичните показатели Физическо възпитание на учащите Кръстева, Р. – Антропометричен статус и хранителни навици на ученици от първи клас в начален етап на основната образователна степен Пелтекова, И., Петков, П. – Констатиране нивото на физическо развитие на студентки от учебни групи по физическо възпитание и спорт в Тракийския университет Игнатов, Г. – Студентският футбол в Република България през състезателната 2015/2016 г Борисов, Л. – Корелационни зависимости между показателите за физическо развитие и физическа дееспособност при момчета от V до VIII клас Минев, К. – Училищното физическо възпитание и спорт в гр. Шумен през погледа на учениците от V – VIII клас Спорт и сигурност Алексиев, К. – Физическа подготовка и спорт на военнослужещите от Националната гвардейска част на Българската армия История на спорта Андонов, Х., Бахчевански, С., Стоименов, Л. – Ролята на Българския морски сговор за развитието на ветроходството и корабоплаването в България В помощ на практиката Алберт, Е. – Книгата на промените И-Чинг (И-Дзин) – основен фактор за изграждането и постигането на високи нива в усъвършенстването в бойните изкуства Из чуждия опит Аслан, И., Демирджи, Е. – Детските ски зони и тяхното икономическо значение за зимния туризъм в Р Турция Нови книги
CONTENT
CONTENTS Bonov, P., Videnova, S. – About the cause of bulgarian sports science Gadev, M. – Essentials of the synergistic approach as a contemporary мethodology for development of the biosystems Sport Маsterchip Izov, N., Josifov, R. – Influence of Racing activity on swimming results Discipline 200 meters back – men Hristov, O. – Investigation with emg of actyvation of main muscles in rowing cycle on ergometer Tribune of the coach Popov, N. – Sport in contemporary civilisation and the role of the coach in the solving of some neglected problems Iliev, I., Dimitrov, N. – Analysis of technical-tactical efficiency for female wrestlers during competition Kolev, I. – Factor structure of physical development and the specific performance of 13-14 aged Bulgarian cyclists Andonov, H. – Self-assessment of sport specialists in Bulgaria Physiology and Sport Medicine Maznev, I. – Sudden cardiac death in athletes and prevention strategies Nikolova, M. – Effect of kinesitherapy including inspiratory training evice in patients with exacerbation of COPD in clinical stage Popova, N., Kateva, M. – Application of children’s hand-use experience questionnaire after surgical treatment of duchenne-erb’s palsy Mihailov, V. – Physiological basis of high-altitude acclimatization Nikolova, M. – Possibilities for influence of kinesitherapy in patients with chronic lumbosacral pain syndrome Aleksieva, D., Kamenov, L., Mihaylov, V. – Researsh into the lactate threshold with swimmers at the preparatory stage Kanalev, K. – Influence of sport devotion on some bio physiological indicators Physical education of pupils Krasteva, R. – Anthropometric Status and Eating Habits of First-Grade Pupils Entering Primary Education Peltekova, I., Petkov. P. – Determination of the level of physical development of female students from physical education sport groups in Trakia university Ignatov, G. – Student football in the Republic of Bulgaria during the 2015/2016 season Borisov, L. – Correlation dependences between index features in physical development and physical fitness in v – viii class boys Minev, K. – The school “physical education” and sport in Shumen city look through the students of v – viii class Sports and Security Alexiev, K. – Physical preparation and sport for the military from the National Guards to the Bulgarian Army History of sport Andonov, H., Bahchevanski, S., Stoimenov, L. – Role of „Bulgarian Marine association for the development of sailing and navigation in Bulgaria In aid of practice Albert, E. – Book of changes i-ching (аnd jean) - vital in building and high levels mastering martial arts From forein experience Aslan, I., Demirgi, E. – Children’s ski zones and their economical impact on winter turism in Turkey New books