ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
"Спорт и наука" е научнометодическо списание, издание на Министерството на младежта и спорта, Национална спортна академия, Българския олимпийски комитет и Българския съюз за физическа култура и спорт.
Бр.1/2017
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ Изисквания към авторите за подаване на ръкописи в списание „Спорт и наука” Спортно майсторство Нейков, С., Дашева, Д. –Планиране и управление на заключителния етап на подготовка за главни състезания при елитни спортисти Димитров, Д. – Ретроанализ за необходимостта от стандартизация на тренировъчния процес Дашева, Д., Нейков, С. – Методология на многогодишната спортна подготовка Михайлов, М., Кodejška, J., Baláš, J. – Диагностика на локалния мускулен аеробен капацитет Бачев, В., Стоянов, Х., Димитров, Д., Христов, О., Златев, Б. – Промени в биомеханиката на спринтовото бягане в зависимост от радиуса на завоя Треньорско майсторство Радойска, С., Цекова, С. – Проучване мнението на родителите относно участието на момичетата в занимания по футбол Тошева, И. – Особености на социалния контекст и мотиви за избор на професията треньор в спорта Тодоров, Д., Згуровски, К., Вуков, В. – Методика за оптимизиране на скоростта и линията на движение по слаломно трасе при деца (10–15-годишни) Димитрова, Л. – Новото лице на шахмата. Шампионите от компютърния век Карабиберов, Ю. – Последователното активиране на фазични и тонични двигателни единици като метод за комплексно развиване на двигателните качества Йорданова, Т. – Съвременни изисквания към скоковите елементи във фигурното пързаляне за категория – девойки (13–19-годишни). Христов, О. – Анализ на активността и адаптацията на мускули, участващи в гребното движение на състезателите по гребане Физиология и спортна медицина Димитрова, Д. – Мускулната треска – добре познат феномен с неизяснени физиологични механизми Генчева, Н. – Кинезитерапия при деца с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (рдвх) Цолова, Т. – Повлияване на болката чрез китайски масаж и акупунктура при пациенти с хроничен болков синдром в шиен дял Физическо възпитание на учащите Михайлов, Д. – Качеството на висшето образование в НСА „В. Левски". Пенева, Б., Найденова, К. – Училищно физическо възпитание – сравнителен анализ на концепциите за него Спорт за всички Панайотов, В., Петков, К. Янкова, Н., Карабиберов, Ю. – Представяне на компютърен софтуер за регулиране на телесното тегло Петкова, В., Атанасов, Р. – Усилията за интеграция между двигателна и интелектуална активност – в основата на разширяване обхвата на понятието „Спорт за всички” В помощ на практиката Карабиберов, Ю. – Контрастен силово-скоростен метод на тренировка Из чуждия опит Демирджи, Е – Педагогическо наблюдение за поведението на деца на възраст 2–6-години при начално обучение по ски в р Турция Дискусионни въпроси Георгиев, М. – Психологически момент и психологически импулс в спорта – реалност или илюзия Годишно съдържание, 2016 година
CONTENT
Contents Sport Masterchip Neykov, S., Dasheva, D. – Planing and management of the final stage of preparation before major competitions with elite athletes Dimitrov, D. – Retroanalysis of the necessity of standardisation of the training process Dasheva, D., Neykov, S. – Methodology of long -term athletes preparation Michaylov, M., Kodejška, J., Baláš, J.– Local muscle aerobic capacity diagnostics Bachev, V., Stoyanov, H., Dimitrov, D., Hristov, O., Zlatev, B. – Changes in the bio-mechanics of sprint running related to the radius of the turn Tribune of the coach Radoyska, S., Tsekova, S. – Opinion survey for parents about the participation of their girls in the football classes Tosheva, I. – Specifics of the social context and motives for choosing the profession of coach in sport Todorov, D., Zgurovski, Z.,Vukov, V. – Methodology to optimize speed and line of movement slalom track in children (10-15 years) Dimitrova, L. – The new face of chess. Champions of computer age. Karabiberov, Y. – Succossive activation of phesic and tonic motor units – a methodology for complex development of motor abilities Yordanova, T. – Current requirements for jumping elements in figure skating for category – ladies (13-19 years) Hristov, O. – Analisys of the activity and activation of the main muscles involved in the movement of the athletes in rowing abstract Physiology and Sport Medicine Dimitrova, D. – Delayed onset of muscular soreness - well-known phenomenon with unexplained physiological mechanisms Gencheva, N. – Physiotherapy for adhd children Tsolova, T. – Pain relief by chinese massage and acupuncture in patients with chronic neck pain syndrome Physical education of pupils Michaylov, D. – About the quality of higher education in NSA “Vassil Levski” Peneva, B., Naidenova, K. – School physical education – a comparative analysis on different conceptions Sport for Al Panayotov, V., Petkov, U., Yankova, N., Karabiberov, Y. – Presentation weight mendgement at a sofwore Petkova, V., Atanasov, R. – Efforts for integration between motor activity and intellectual activity – in the base of the extension of the concept „sport for all” In aid of practice Karabiberov, Y. – Contrast speed-strength training methodology From foreign experience Demirdji, E. – Pedagogical observation of 2-6 years old children during their initial ski education in the Republic of Turkey Diskosionni issues Georgiev, M. – Psychological moment and psychological momentum in sport – reality or illusion