ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
"Спорт и наука" е научнометодическо списание, издание на Министерството на младежта и спорта, Национална спортна академия, Българския олимпийски комитет и Българския съюз за физическа култура и спорт.
Бр.6/2017
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ Митев, Л. – Слово, посветено на 75- годишнината на НСА пред тържественото Общо събрание на Академията – 30 ноември 2017 г. Дашева, Д. – „Конкурентоспособност” на българския елитен спорт (Втора част) Трибуна на треньора Вълев, Ю. – Сътрудничество между ездача и коня в учебно- тренировъчния процес Крумов, Й. – Мотивацията, като практико-теоретичен проблем в хокея на лед Стоянов, Х., Маринова, Т. – Усъвършенстване на тактическите умения на бягане в дисциплината 400 м при мъжете в зала Христов, Х. – Основни етапи при подготовката на сумисти Гълева, Е. – Аеробните възможности на състезателки по ски бягане през подготвителния период Физиология и спортна медицина Ванлян, Г. – Честота на разпространение на хранителни нарушения при спортуващи жени Григорова-Петрова, К. – Изследване и оценка на моторното възстановяване при пациенти със слединсултни състояния Илинова, Б. – Сексуална активност и бойни спортове Цимплис, П. Попов, Н. – Кинезитерапевтичен подход за начално възстановяване на функцията на динамичните лумбални стабилизатори Христова, М. – Оценка на физическо развитие на учениците с увреден слух в начална училищна възраст Физическо възпитание на учащите Костадинов, Р. – Влияние на игровата методика в обучението върху развитието на двигателните качества на студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски” Славова, В. – Дизайн на смесен курс за обучение по френски език Георгиев, Ж. – Изследване на антропометричните показатели на студенти от Лесотехническия университет след приложен модел за развиване на физическа дееспособност Ковачка, В. – Усъвършенстване вътрешната структура на тренировъчния процес при студенти волейболисти Борисов, Л. – Проучване на отношението на учениците от гимназиалния етап към занимания с физическо възпитание и спорт В помощ на практиката Карабиберов, Ю. – Превантивно-стабилизиращите упражнения в кондиционната подготовка на спортиста Из чуждия опит Marković, К., Marković, S. – Uticaj programa fizičkog vaspitanja na razvoj motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola Mousa, А. – The compatibility Neuromuscular (the hand &eye and feet & eye) and its Relationship to Long passes and Throw side Skills in Soccer Годишно съдържание за 2017 г.
CONTENT
Content Mitev, L. –75 years NSA „Vasil Levski" Dasheva, D. – The competitiveness of the bulgarian elite sport (Part Two) Tribune of the coach Valev, Y. – Cooperation between horse and rider in training process Krumov, I. – The motivation as a practical – theoretical problem in the ice hockey Stoyanov, H., Marinova, T. – Improvement of tactical skills for 400 m indoors – men Hristov, H. – Basic stages in preparation of sumists Galeva, E. – Aerobic capacity of female cross-country skiers through preparatory period Physiology and Sport Medicine Vanlyan, G. – Prevalence of eating disorders in female athletes Grigorova-Petrova, K. – Assessment and evaluation of motor recovery after stroke Ilinova, B. – Sexual Activity and Combat Sports Tsimplis, P., Popov, N. – Physical therapy approach for primary recovery of the function of the dynamic lumbar stabilization muscles Hristova, M. – Evaluating the physical level of hearing imapierd primary school students Physiology and Sport Medicine Kostadinov, R. – The implementation of the following methodology in the training of tennis on the engineering qualities of students from Sofishian University „St. Kliment Ohridski" Slavova, V. – Blended french language course design Georgiev, Z. – Students anthropometric indicators study from the university of forestry after application of a model for development of physical ability. Kovachka, V. – Improvement in the internal structure of the training process for students volleyball players Borissov, L. – Research on pupils’attitude to physical education lessons – secondary school age To help practice Karabiberov, J. – Preventive-stabilizing exercises in conditioning preparation From forein experience Marković, K., Marković, S. – Uticaj programa fizičkog vaspitanja na razvoj motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola Mousa, A.S. – The compatibility Neuromuscular (the hand & eye and feet & eye) and its Relationship to Long passes and Throw side Skills in Soccer Annual content for 2017