ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
"Спорт и наука" е научнометодическо списание, издание на Министерството на младежта и спорта, Национална спортна академия, Българския олимпийски комитет и Българския съюз за физическа култура и спорт.
Бр.2/2016
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ Спортно майсторство ПАЛАКАРСКИ, Г. - Биатлон - усъвършенстване техниката на стрелба във вятър, фактор за повишаване на спортния резултат ОРОНОВА, Д. - Съвременни аспекти на организацията на световни първенства по гребане КАРАБИБЕРОВ, Ю. - Кондиционната подготовка в спортните игри по тренировъчната система JK FIT motion-profesional ДАШЕВА, Д. - Двойната кариера - естествения път за обединяване на елитния спорт и образованието ДОЧЕВСКИ, П., АЧКАКАНОВ, И. -Участие на българските състезатели по спортна стрелба на олимпийските игри Трибуна на треньора ПАНАЙОТОВ, Н., ВИДИНОВСКИ, М., АЛЕКСИЕВА, М.-Анализ на спортнопедагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт ЦЕКОВА, С. - Анализ на головете във фазата на елиминациите на Световното първенство за жени, 2015 ДИМОВ, Д. - Анализ на тактическата подготовка на вратарите в съвременния футбол КОЛЕВ, И., ТРЕНЕВ, Л., ХРИСТОВ, Р. - Анализ на корелационните зависимости между показателите за антропометричо израстване и двигателни възможности на колоездачи за дисциплината крос-кънтри (възраст 13-14 години) БАХЧЕВАНСКИ, С. - Влияние на изпълнението на техническите елементи върху спортния резултат при подрастващи ветроходци Физиология и спортна медицина ЛЮБЕНОВА, Д. -Влияние на проприорецептивното нервно-мускулно улесняване за възстановяване на двигателните възможности при болни с цервико-брахиален плексит НИКОЛОВА, М. - Въздействие на кинезитерапевтична методика върху локомоцията при пациентка с инсулт във вертебробазиларната система Физическо възпитание на учащите ИГНАТОВ, Г, ГЕОРГИЕВ, Ж. - Национална студентска универсиада - 2014, София БЕЛОМЪЖЕВА-ДИМИТРОВА, С, ДОНЧЕВА, Д. - Относно дисциплината „Физическо възпитание и спорт" при деца със специални образователни потребности ИВАНЧЕВ, Н. - Индивидуални различия в областта на психичното благополучие при лица в различна степен на физическа активност КРЪСТЕВА, Р, ИВАНОВА, А. - Особености на образователните системи в Република Казахстан и България (в частност на преподаване на предмета „Физическо възпитание и спорт") История на спорта БАХЧЕВАНСКИ, С. - Поява и развитие на адаптирано ветроходство ОРОНОВА, Д. - Динамика и тенденции в развитието на гребането за последните 40 години Из чуждия опит РУКАС, Л. - Структура на специфичната физическа работоспособност в бягането на средни разстояния при 15-19-годишни състезатели от Република Гърция Дискусионни въпроси МЕРАНЗОВ, Хр. - Спрете геноцида над българския спорт (изповед на спортния деятел)
CONTENT
CONTENTS Sport Masterchip PALAKARSKI, G. - Biathlon - improvement of the shooting in wind as a factor contributing to the sport results ORONOVA, D. - Staging World Rowing Championships - Contemporary Aspects KARABIBEROV, Y. -Conditioning training in sports games according to the training system ,,JK Fit Motion-Profesional" DASHEVA, D., POPOVA, M. - Dual career - the bridge between sport and education DOCHEVSKI, P., ACHKAKANOV, I. - A review of the participation of Bulgarian competitors in Shooting Sport in the Oympic Games Tribune of the coach PANAYOTOV, N., VIDINOVSKI, M., ALEKSIEVA, M. - Research in the field of sports and competition climbing is a fact in recent years TSEKOVA, S. -Analysis of goals in the knockout phase of the World Championship for Women, 2015 DIMOV, D. -Analysys of tactical preparation of goalkeepers in modern football KOLEV, I., TRENEV, L, HRISTOV, R. -Analysis correlations indicators anthropometric growth and motor capabilities bike course for cross – country ( age 13-14 years) BAHCHEVANSKI, S. - Influence of the Performance of technical Elements on sports result in young sailor's Physiology and Sport Medicine LUBENIVA, D. - Influence of proprioceptive neuromuscular facilitation on motor recovery in patients with cervico-brachial plexopathy NIKOLOVA, M. - Effect of kinesitherapeutic methodology on locomotion in a patient with vertebro-basilar system stroke Physical education of pupils IGNATOV, G., GEORGIEV, Zh. - 2014 sofia National Students Universiade BELOMA2HOVA-DIMIRTOVA, S., ZAHARIEVA, D. - Regarding the subject "Physical Education and Sport" with pupils with special educational needs IVANCHEV, N. - Individual differences in psychological well-being domain in people at different degree of physical activity KRASTEVA, R., IVANOVA, A. - Specificities of the Educational Systems of Kazakhstan and Bulgaria (concerning physical education and sports training) History of Sport BAKCHEVANSKI, S. - Emergence and development of adaptive sailing ORONOVA, D. -Trend and dynamics of the sport of rowing for the last 40 years From foreign experience RUKAS, L. - Structure of special working ability of middle distance runners (age 15-18 years) from Greece Discussion questions MERANZOV, H.-Stop genocide Bulgarian Sport